free bootstrap templates

Estudos superiores no IES A Guía

C.S. Comercio Internacional

2.000 horas

Este profesional realiza a súa actividade en empresas de calquera sector produtivo e principalmente do sector do comercio e do marketing público e privado, realizando funcións de planificación, organización, xestión e asesoramento de actividades de comercio internacional.

C.S. Xestión de Ventas e Espazos Comerciais

2.000 horas

A competencia xeral deste título é xestionar as operacións comerciais de compra e distribución de produtos e servizos, e organizar a implantación e animación de espazos comerciais segundo criterios de calidade, seguridade e prevención de riscos, aplicando a normativa actual.

C.S. Marketing e Publicidade

2.000 horas

A competencia xeral deste título é definir e supervisar as políticas de mercadotecnia baseadas en estudos comerciais e promover e divulgar produtos e / ou servizos nos medios de comunicación e medios de comunicación adecuados, preparando a publicidade e os elementos promocionais necesarios.

C.S. Transporte e Loxística

2.000 horas

A competencia xeral deste título é organizar, xestionar e controlar as operacións de transporte de mercadorías e viaxeiros a nivel nacional e internacional, e planificar e xestionar as actividades loxísticas dunha empresa, de acordo coa normativa e os obxectivos actuais. establecido pola xestión da empresa, no marco da calidade, seguridade e respecto ambiental

C.S. Ensinanza e Animación Socio-Deportiva

2.000 horas

A competencia xeral deste título é desenvolver, xestionar e avaliar proxectos de entretemento físico-deportivo recreativo para todo tipo de usuarios, programar e dirixir actividades docentes, socio-deportivas e de lecer, coordinando as accións dos profesionais implicados. garantir a seguridade, respectar o medio ambiente e conseguir a satisfacción dos usuarios, dentro dos límites de custos previstos.

C.M Actividades Comerciais

2.000 horas

A competencia xeral do título de técnico en Actividades Comerciais consiste en desen-volver actividades de distribución e comercialización de bens e/ou servizos, e en xestionar un pequeno establecemento comercial, aplicando as normas de calidade e seguridade establecidas e respectando a lexislación vixente.