how to create a website for free


Información sobre a Formación en Centros de Traballo (FCT)


Todos os currículos dos ciclos formativos inclúen un módulo profesional de formación en centros de traballo, a súa superación é un requisito esencial para obter o título. Este módulo será avaliado polo director-titor da empresa en colaboración co titor do centro educativo e ten caracter formativo, non laboral e, polo tanto, non implica relación contractual entre o alumno e a empresa.

Para colaborar é necesario asinar un acordo co centro educativo que regule as condicións nas que se realizarán as prácticas e o establecemento do programa de adestramento coas tarefas que o alumno realizará na empresa.

A Xunta de Galicia ten concertada unha póliza colectiva de accidentes para cubrir as posibles continxencias sufridas por estudantes que realizan prácticas de formación en empresas ou institucións nos acordos establecidos entre eles e os centros educativos.

Duración e desenvolvemento da FCT
Ciclos Superiores

Esta fase de adestramento dura
384 horas para ciclos superiores.

C.S. Comercio internacional

384 horas

C.S. Marketing e publicidade

384 horas

Mobirise

C.S. Xestión de vendas e espazos comerciais

384 horas

C.S. Transporte e Loxística

384 horas

Duración e desenvolvemento da FCT
Ciclos Medios e Básicos

Esta fase de adestramento dura
320 horas para o FP básico e
410 horas para o ciclo medio.

C.M. Actividades Comerciais

410 horas

Mobirise

F.P.B. de Servizos comerciais

320 horas

  1. A FCT levarase a cabo, normalmente no terceiro trimestre do segundo ano (marzo-xuño), aínda que os nosos alumnos tamén poden desenvolvelos durante o primeiro trimestre do ano seguinte (outubro-decembro) ou incluso no segundo trimestre. A axenda establecerase pola empresa, cun máximo de oito horas ao día.
  2. Os estudantes deben visitar a escola para reunirse co seu titor aproximadamente cada 15 días seguindo o calendario establecido no centro por cada período.
  3. Tamén deberán informar ao seu titor do centro educativo sobre a descrición das tarefas que realizan na empresa a través das follas de seguimento semanais aprobadas polo titor do estudante na empresa.

¿Quere colaborar connosco?

Se a súa empresa desexa colaborar co noso centro aloxando estudantes para realizar a FCT, convén contactar coa nosa institución polo menos dous meses antes do inicio de calquera dos períodos de prácticas descritos anteriormente. Para isto pode usar o formulario de contacto.