free web design templates

C.B. Servizos Comerciais

Código BCOM01

Que se aprende a facer?

Realizar operacións auxiliares de comercialización, merchandising e almacenaxe de produtos e mercadorías, así como as operacións relacionadas de tratamento de datos, seguindo protocolos establecidos, criterios comerciais e de imaxe, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental correspondentes, e comunicándose de xeito oral e escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Que ocupacións se desempeñan?

Auxiliar de dependente de comercio; auxiliar de animación do punto de venda; auxiliar de venda; auxiliar de promoción de vendas; empregado/a de reposición; operador/ora de cobramento ou caixeiro/a; operario/a de pedidos; operador/ora de carreta de recepción e expedición; contador/ora de recepción e expedición; operario/a de loxística; auxiliar de información.

A que outros estudos se pode acceder?

Este título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio e dá preferencia para a admisión, no caso de haber máis solicitudes que prazas, aos títulos de grao medio das seguintes familias profesionais:
- Administración e xestión
- Artes gráficas
- Comercio e márketing
- Téxtil, confección e pel
- Vidro e cerámica

Módulos

1

Duración

2.000 horas distribuidas en dous cursos.

2

Formación en Centros de Traballo (FCT)

Nos meses de maio e xuño do segundo curso, os alumnos que teñan superados os módulos, terán un período de formación en empresas.

3

Deployment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula. Integer fringilla porttitor pretium.